Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsz / zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

p>Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.szydlowiec.kpp.policja.gov.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  22.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  22.09.2020.

Strona internetowa http://bip.szydlowiec.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sierż. szt. Marlena Skórkiewicz, marlena.skorkiewicz@ra.policja.gov.pl koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu, 47 702 32 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Kościuszki 194 w Szydłowcu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektów KPP w Szydłowcu jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Kościuszki:

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem KPP od strony ulicy Kościuszki oraz po przeciwnej strony ulicy przy parku.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu przed KPP – wjazd od ul. Kościuszki. Przed budynkiem KPP nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Kościuszki. Schody nie przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon.

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu posiada całodobową ochronę fizyczną w osobach oficera dyżurnego.

W holu głównym po lewej stronie wejścia znajduje się Pomieszczenie Dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu policjanta lub pracownika policji, który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 17.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Marlena Skórkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
sier. szt. Marlena Skórkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
do góry