Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 z 2002r. poz. 46).

 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Jednocześnie informujemy, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
 
Skargi składane pisemnie  za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
 
          KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDŁOWCU
          ul.Tadeusza Kosciuszki 194
          26-500 Szydłowiec.
 
 telefaksem przesyłając na numer.
 
            lub 47 7023 245
 
Skargi i wnioski moga być składane pocztą elektroniczną na adres:
 
E-mail :    kppszydlowiec@ra.policja.gov.pl
 
 
Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
- w poniedziałki, w godz. 8.00 - 10.00
- w środy, w godz. 15.30 - 17.30
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie KPP Szydłowiec, tel.  47 7023 201
 
 
 
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE!

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje. J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813”

Niemniej jednak osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

         

Jednostką nadrzędną nad KPP Szydłowiec jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez :
Komendant Wojewódzki Policji  lub wyznaczony przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godz. 1300 - 1730

Policjantów /pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWPzs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 17:30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8:00 do 15:30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Wydział Kontroli

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

 

telefaksem przesłać na numer:

47 701 35 56

 

Skargi i wnioski mogą być skierowane pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 

Skargi  na działalność Policji można składać bezposrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarnosci  77,
00-090 Warszawa.
 
Przyjęcia interesantów :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz.9.00-17.00
od wtorku  do piątku w godz.9.00-15.00
telefon:-0-22 55 17 760, 0 22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala  022 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomrskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego)
 
ul.Chmielna 54/57
80- 748 Gdańsk
sekretariat (+480 58 764 73 02
fax (+48) 58 764 73 03
Przyjecia interesantów:
poniedziałek w godz.10.00-17.00
wtorek,środa,czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla woj. śląskiego, małopolskiego , świetokrzyskiego)
 
ul.Jagiellońska 25 pokój 122
40- 032 Katowice
telefon  (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 80  823
Pryjecia interesantów w :
poniedziałek ,środa,piatek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach  od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla woj. dolnoslaskiego , lubuskiego, opolskiego)
 
ul.Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48)71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek , wtorek, czwartek w godz. od 9.00 do 15.00
środa w godz. 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO   www.rpo.gov.pl
 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2008
Data modyfikacji : 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Marlena Skórkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Burski Samodzielne Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda

Nawigacja

do góry