Podstawa prawna - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

 

- art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

- Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.);

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
do góry